Strona główna   E–DZIENNIK Dla kandydatów Strefa maturzysty Jubileusz 110–lecia Galerie Webmail Kontakt

 


bip

 


logo

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie jest wśród 100 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł
Złotej Szkoły 2016”.


Samorząd Uczniowski

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Paweł Śmigielski
Wiceprzewodniczący: Michał Gójski
Wiceprzewodniczący: Dominik Koszałka
Wiceprzewodnicząca: Kinga Roguska

Opiekun: p. prof. Przemysław Poniatowski

 

„Samorząd stanowią wszyscy uczniowie szkoły”

(Rozdział II §2 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie)

Główne cele i zadania Samorządu

 1. pielęgnowanie tradycji szkoły i rozsławianie jej imienia,
 2. integracja społeczności uczniowskiej oraz inicjowanie przedsięwzięć ogólnoszkolnych,
 3. dbanie o sprawny przepływ informacji w społeczności uczniowskiej,
 4. opracowanie zmian regulaminu Samorządu,
 5. opiniowanie Statutu Szkoły oraz innych spraw istotnych dla Szkoły zgodnie z kompetencjami Samorządu określonymi w prawie oświatowym,
 6. zgłaszanie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców opinii we wszystkich ważnych sprawach Szkoły, zgodnie z kompetencjami Samorządu określonymi w prawie oświatowym, w szczególności dotyczących realizacji i przestrzegania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do organizacji życia szkolnego w zakresie rozwijania własnych zainteresowań,
  2. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  3. prawo do organizowania, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej oraz działalności radiowęzła,
  4. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami kształcenia i stawianymi wymaganiami,
  5. prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

(Rozdział II Regulaminu Samorządu Uczniowskiego XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie)

Zapraszamy na nasze strony!!!