Dokumenty

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – INFORMACJE

W piątek  19 sierpnia w budynku szkoły (na parterze)  opublikowano listę Kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w etapie rekrutacji uzupełniającej.

Aktualnie, po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, szkoła nie posiada wolnych miejsc w żadnym z oddziałów.

Szkoła nie udziela informacji o wynikach rekrutacji drogą elektroniczną: adres e-mail rekrutacja@zamoyski.edu.pl jest aktualnie nieaktywny.

 

REKRUTACJA DODATKOWA (po rekrutacji uzupełniającej) – INFORMACJE

W rekrutacji dodatkowej będą rozpatrywane:

  • wszystkie podania złożone w rekrutacji uzupełniającej (do 3 sierpnia) – nie trzeba składać podania ponownie,
  • nowe podania (w tym złożone po 3 sierpnia) – osoby chętne prosimy o złożenie podania (wypełniony druk podania do pobrania niżej) w sekretariacie szkoły; do wniosku obowiązkowo należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w rekrutacji dodatkowej

Szkoła przeprowadzi rekrutację dodatkową do danego oddziału, jeśli pojawi się w nim wolne miejsce.

W takim przypadku szkoła będzie telefonicznie zawiadamiać rodziców kandydata o zakwalifikowaniu i zapraszać do złożenia dokumentów.

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do szkoły, składają:

– oryginały dokumentów – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– kwestionariusz – dane osobowe ucznia (do pobrania poniżej),
– oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki (do pobrania poniżej),
– formularz wyboru drugiego języka nowożytnego (do pobrania poniżej),
– 2 zdjęcia o wymiarach 30 x 40 mm podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której kandydat został zakwalifikowany (prosimy o przycięcie zdjęcia do podanych wymiarów),
– kartę zdrowia (jeśli kandydat taką posiada).

 

UWAGA!!!
INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA DOKUMENTÓW

 

PLIKI DO POBRANIA

Kwestionariusz – dane osobowe kandydata

Oświadczenie woli

Formularz wyboru drugiego języka obcego nowożytnego – klasa I AF, I CD

Formularz wyboru drugiego języka obcego nowożytnego – klasa I B, I E

Formularz wyboru drugiego języka obcego nowożytnego – klasa I G

 

 

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram działań kandydata w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Informacja dotycząca wykazu zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych

Załącznik nr 1 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2021/2022

Załącznik nr 2 – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2017-2019

Załącznik nr 3 – Konkursy organizowane przez MKO

Załącznik nr 4 – olimpiady MEiN

Prezentacja – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie

Podręcznik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową

2016 Copyright Statmedi