Dokumenty

SKŁADANIE WNIOSKÓW 

W dniach od 15 czerwca 2020 r. od godz. 8.00 do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru wnioski oraz dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Adres strony, na której wypełnia się wniosek

Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek

Wydrukowany i podpisany (przez kandydata i przez rodziców/opiekunów) wniosek oraz dokumenty, potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, można składać:

1. w formie elektronicznej – skan podpisanego wniosku i ww. dokumentów należy przesłać na adres mailowy rekrutacja@zamoyski.edu.pl , w temacie wpisując imię, nazwisko kandydata oraz klasę pierwszego wyboru;

2. osobiście – w sekretariacie szkoły (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00).

Wniosek powinien zawierać aktualne dane kontaktowe przynajmniej jednego rodzica/opiekuna.

 

Dodatkowe osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

1. Wnioski składane osobiście w sekretariacie szkoły – prosimy o dostarczenie kopii dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uzyskane osiągnięcia,

2. Wnioski składane drogą elektroniczną – prosimy o załączenie skanów dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uzyskane osiągnięcia.

Dokumenty te posłużą Komisji Rekrutacyjnej do weryfikacji osiągnięć kandydatów zgodnie z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku.

 

Do 10 lipca należy złożyć również kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – ksero lub skan, w zależności od sposobu składania wniosku.

 

UWAGA! Adres mailowy rekrutacja@zamoyski.edu.pl dedykowany jest tylko i wyłącznie składaniu wniosków rekrutacyjnych wraz z ww. dokumentami; na powyższy adres prosimy nie kierować żadnej innej korespondencji.

 

Zasady rekrutacji kandydatów do XVIII LO na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r.

Informacja o punktowanych konkursach i zawodach

Przewodnik dla rodziców

Rozporządzenie MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy

Uzasadnienie do Rozporządzenia MEN z 19 maja 2020 roku – egzaminy

2016 Copyright Statmedi