Wizja i misja

WIZJA 
XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem,
że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli.”

 (Jan Zamoyski)

Realizowana poprzez:

 • utrzymanie wysokiego poziomu kadry pedagogicznej;
 • integrowanie pracowników do zespołowego projektowania działań szkoły;
 • rozwijanie u młodzieży talentów, rozbudzanie zainteresowań i pasji;
 • kształcenie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
 • przygotowanie młodzieży do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
  o zasady solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 • dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną uczniów;
 • tworzenie szkoły przyjaznej, samorządnej i demokratycznej, której powinna towarzyszyć atmosfera wzajemnej życzliwości  i poszanowania godności człowieka.

 

MISJA 
XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Misją szkoły jest  kształcenie i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności, w poszanowaniu dziedzictwa historycznego i kulturowego,  dobra, prawdy i wolności tak, aby uczniowie mogli sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na miarę swoich możliwości. Przygotowując uczniów do przyszłego życia, szkoła uczy wzajemnej tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtuje pozytywny stosunek do nauki i pracy, zachęca do działania zespołowego.  Nauczyciele pomagają uczniom w ich rozwoju poprzez tworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawania, zachęcania i rozwijania indywidualnych uzdolnień i umiejętności. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Procesowi kształcenia towarzyszy atmosfera wzajemnej życzliwości i poszanowania godności człowieka. Uczniowie mają zapewnione wsparcie psychologa.

Absolwent  XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego:

 • wykazuje postawę szacunku wobec wiedzy i uczenia się jako wartości nadrzędnej w procesie poznawania i opisywania świata;
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć;
 • posiada kompetencje informatyczne i umiejętnie wykorzystuje je w praktyce;
 • stosuje w praktyce zdobytą wiedzę z zakresu edukacji medialnej;
 • wykazuje się inicjatywą, przedsiębiorczością i kreatywnością;
 • posiada w sobie wrażliwość społeczną i gotowość do działania na rzecz innych ;
 • szanuje historię swojego kraju, kultywuje wartości i tradycje rodzinne;
 • wykazuje szczególną dbałość o poprawność użycia ojczystej mowy;
 • posługuje się językami obcymi;
 • uczestniczy w życiu kulturalnym i docenia wagę kategorii estetycznych;
 • dba o zdrowie i kondycję fizyczną;
 • umie żyć dla siebie i dla innych;
 • akceptuje siebie, ma poczucie własnej wartości i jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje;
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
 • dba o ochronę środowiska naturalnego i podchodzi z troską do świata przyrody.

2016 Copyright Statmedi