Samorząd

 

„Samorząd stanowią wszyscy uczniowie szkoły”
(Rozdział II §2 Regulaminu SU
)

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Maria Jechna (klasa III E) – przewodnicząca
Marceli Rusin (klasa II E) – zastępca
Maja Okrasa (klasa III C) – zastępca
Przemysław Dylak (klasa II E)
Karol Wysocki (klasa II B)

Opiekun: p. Przemysław Poniatowski

Na zdjęciu członkowie prezydium samorządu wraz z opiekunem.

Główne cele i zadania Samorządu

1. pielęgnowanie tradycji szkoły i rozsławianie jej imienia,
2. integracja społeczności uczniowskiej oraz inicjowanie przedsięwzięć ogólnoszkolnych,
3. dbanie o sprawny przepływ informacji w społeczności uczniowskiej,
4. opracowanie zmian regulaminu Samorządu,
5. zgłaszanie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców opinii we wszystkich ważnych sprawach Szkoły, zgodnie z kompetencjami Samorządu określonymi w prawie oświatowym, w szczególności dotyczących realizacji i przestrzegania podstawowych praw uczniów, takich jak:
– prawo do organizacji życia szkolnego w zakresie rozwijania własnych zainteresowań,
– prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
– prawo do organizowania, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej oraz działalności radiowęzła,
– prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami kształcenia i stawianymi wymaganiami,
– prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,
– prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu. 

Regulamin samorządu

Zapraszamy na naszą stronę!

Fanpage Samorządu Uczniowskiego