Samorząd

„Samorząd stanowią wszyscy uczniowie szkoły”
(Rozdział II §2 Regulaminu SU
)

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

Zofia Kozłowska (klasa III D) – przewodnicząca
Barbara Drzazga (klasa III D) – zastępca
Karolina Szamota (klasa III D)
Klaudia Jankowska (klasa III C)
Weronika Biernacka (klasa III C)

 

Opiekunowie: p. prof. Przemysław Poniatowski

 

Główne cele i zadania Samorządu

 1. pielęgnowanie tradycji szkoły i rozsławianie jej imienia,
 2. integracja społeczności uczniowskiej oraz inicjowanie przedsięwzięć ogólnoszkolnych,
 3. dbanie o sprawny przepływ informacji w społeczności uczniowskiej,
 4. opracowanie zmian regulaminu Samorządu,
 5. zgłaszanie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców opinii we wszystkich ważnych sprawach Szkoły, zgodnie z kompetencjami Samorządu określonymi w prawie oświatowym, w szczególności dotyczących realizacji i przestrzegania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do organizacji życia szkolnego w zakresie rozwijania własnych zainteresowań,
  2. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  3. prawo do organizowania, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej oraz działalności radiowęzła,
  4. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami kształcenia i stawianymi wymaganiami,
  5. prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania i postępów w nauce,
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

 

Zapraszamy na nasze strony!

Fanpage Samorządu Uczniowskiego

Fanpage Radiowęzła

 

2016 Copyright Statmedi