Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Prezydium:
Katarzyna Styczyńska (klasa III C) – przewodnicząca
Robert Ossoliński (klasa IV D) – wiceprzewodniczący
Anna Różycka (klasa II B) – sekretarz
Dariusz Maciołek (klasa III A) – skarbnik
Edyta Jusiel (klasa III F) – członek Prezydium
Katarzyna Roszewska (klasa III B) – członek Prezydium

Komisja Rewizyjna:
Klaudiusz Gomerski (klasa IV C) 
Jarosław Jesionowski (klasa III D) 
Marcin Chrzanowski (klasa I B) 

Regulamin Rady Rodziców XVIII LO

Sugerowana składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł/mc (300 zł składka roczna).

Numer konta bankowego Rady Rodziców

20  1020  1156  0000  7902  0007  4781
PKO BP S.A. XV O/Warszawa
Rada Rodziców przy XVIII LO im. Jana Zamoyskiego

Uwaga: na przelewie proszę podać klasę!

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

uchwała nr 1 – w sprawie powołania Organów Rady Rodziców
uchwała nr 2 – w sprawie kalendarza roku szkolnego i dni wolnych od zajęć dydaktycznych 
uchwała nr 3 – w sprawie przyjęcia programu wychowawczo-profilaktycznego
uchwała nr 4 – w sprawie przyjęcia wysokości składki na Radę Rodziców
uchwała nr 5 – w sprawie powołania zespołu ds programu profilaktyczno-wychowawczego
uchwała nr 6 – w sprawie powołania zespołu do oceny i rekomendacji organizacji działających na terenie szkoły
uchwała nr 7 – w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków Rady Rodziców
uchwała nr 8 – w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Rodziców
uchwała nr 9 – w sprawie wniosku o nagrody dla nauczycieli
uchwała nr 10 – w sprawie powołania członka do Prezydium Rady Rodziców
uchwała nr 11 – w sprawie wniosku o współpracę z Fundacją Spełniamy Dziecięce Marzenia
uchwała nr 12 – w sprawie dofinansowania szkolnego Klubu Debat
uchwała nr 13 – w sprawie ufundowania nagrody w konkursie Akcja Superklasa
uchwała nr 14 – w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na klasę o najwyższej kwocie wpłat na fundusz Rady Rodziców
uchwała nr 15 – o negatywnej opinii w sprawie odpłatnych zajęć prowadzonych przez Fundację SDM
uchwała nr 16 – opinia o zakupie książek do biblioteki szkolnej
uchwała nr 17 – opinia o warsztatach profilaktycznych fundacji Kochasz Dopilnuj
uchwala nr 18 – opinia dotycząca planu finansowego szkoły na rok 2024
uchwała nr 19 – opinia o profilach klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025
uchwała nr 20 – decyzja o sfinansowaniu zakupu książek do biblioteki szkolnej
uchwała nr 21 – opinia o współpracy ze Stowarzyszeniem Razem Przeciw Przemocy
uchwała nr 22 – wniosek dotyczący obchodów Dnia Niepodległości

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

uchwała nr 1 – powołanie Prezydium i Komisji Rewizyjnej
uchwała nr 2 – w sprawie finansowania koła teatralnego oraz muzycznego
uchwała nr 3 – kalendarz roku szkolnego
uchwała nr 4 – w sprawie nagrody dla najlepszego maturzysty
uchwała nr 5 – w sprawie dofinansowania kola robotyki
uchwała nr 6 – powołanie zespołu ds. programu wychowawczo-profilaktycznego
uchwała nr 7 – opinia dotycząca warsztatów INNOWO
uchwała nr 8 – opinia dotycząca wystawy NTA
uchwała nr 9 – opinia dotycząca wystaw muzeum Auchwitz-Birkenau
uchwała nr 10 – opinia dotycząca warsztatów OTiPU
uchwała nr 11 – w sprawie przyjęcia programu wychowawczo-profilaktycznego
uchwała nr 12 – w sprawie dofinansowania poczęstunku dla nauczycieli
uchwała nr 13 – w sprawie dofinansowania koła informatyki
uchwała nr 14 – opinia dotycząca ZHP
uchwała nr 15 – w sprawie dofinansowania wyposażenia radiowęzła
uchwała nr 16 – w sprawie dofinansowania studniówki 2023
uchwała nr 17 – w sprawie przyjęcia regulaminu RR
uchwała nr 18 – w sprawie przyjęcia zmian w Statucie dotyczących usprawiedliwiania nieobecności
uchwała nr 19 – w sprawie przyjęcia zmian w Statucie dotyczących terminu sprawdzania prac pisemnych
uchwała nr 20 – w sprawie przyjęcia preliminarza
uchwała nr 21 – w sprawie dofinansowania Koła Debat
uchwała nr 22 – w sprawie zakupu książek naukowych do biblioteki szkolnej
uchwała nr 23 – w sprawie zakupu lampy do oświetlenia roślin
uchwała nr 24 – opinia dotycząca warsztatów OSSI SWPS
uchwała nr 25 – opinia dotycząca planu finansowego szkoły na rok 2023
uchwała nr 26 – opinia dotycząca planu nauczania przedmiotów rozszerzonych w klasach pierwszych w roku szkolnym 2023/2024
uchwała nr 27 – opinia dotycząca uruchomienia monitoringu wizyjnego
uchwała nr 29 – opinia dotycząca zestawu podręczników na rok szkolny 2023/2024
uchwała nr 30 – opinia dotycząca zakupu pozycji do biblioteki szkolnej
uchwała nr 31 – opinia dotycząca Stowarzyszenia PRECEDENS
uchwała nr 32 – w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2023/2024

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

uchwała nr 1 w sprawie powołania Organów Rady Rodziców
uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2021/22
uchwała nr 3 w sprawie powołania zespołu ds opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego na kolejny rok szkolny
uchwała nr 4 w sprawie preliminarza wydatków RR na rok szkolny 2021/22
uchwała nr 5 w sprawie rekomendowanej miesięcznej składki na RR w roku szkolnym 2021/22
uchwała nr 6 w sprawie kalendarza roku szkolnego 2021/22
uchwała nr 7 w sprawie wyboru ubezpieczyciela na rok szkolny 2021/22
uchwała nr 8 w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami RR
uchwała nr 9 w sprawie premiowania składek na RR
uchwała nr 10 w sprawie nagrody dla najlepszego maturzysty
uchwała nr 11 w sprawie dofinansowania poczęstunku dla grona pedagogicznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
uchwała nr 12 w sprawie dofinansowania modernizacji radiowęzła szkolnego
uchwała nr 13 w sprawie osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w roku szkolnym 2021/22
uchwała nr 14 w sprawie uchylenia uchwał nr 8 i 13
uchwała nr 15 w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami RR
uchwała nr 16 w sprawie osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
uchwała nr 17 w sprawie usunięcia ze statutu zapisu o obowiązku podawania w usprawiedliwieniu przyczyny nieobecności ucznia
uchwała nr 18 w sprawie dopuszczalnej formy przyjmowania składek rodziców na rzecz RR
uchwała nr 19 – opinia dotycząca rozpoczęcia działalności w szkole stowarzyszenia Team Rabyte oraz koła naukowego Legrobot
uchwała nr 20 – opinia dotycząca planu finansowego na rok 2022
uchwała nr 21 – pozytywna opinia dot. Fundacji ART
uchwała nr 22 – pozytywna opinia dot. New Ventures Worldwide
uchwała nr 23 – pozytywna opinia dot. rozszerz dla klas 1 w r. szk. 2022 23
uchwała nr 24 – dot. udostępnienia konta RR na potrzeby organizacji FAZA
uchwała nr 25 – dot. zakupu pączków na Tłusty Czwartek
uchwała nr 26 – dot. finansowania nagród w konkursie wiedzy nt patrona szkoły
uchwała nr 27 – dot. finansowania zakupu cukierków krówek z logo szkoły
uchwała nr 28 – dot. zakupu wody oraz kubeczków dla maturzystów
uchwała nr 29 – pozytywna opinia dot. nowego rozkładu dzwonków w roku szk. 2022/23
uchwała nr 34 – pozytywna opinia dot. warsztatów efektywnej nauki
uchwała nr 35 – dot. finansowania zakupu profesjonalnej sceny na potrzeby organizacji FAZA
uchwala nr 36 – pozytywna opinia dot. ubezpieczyciela