Patron

Nasz patron

Jan Zamoyski urodził się w kalwińskiej rodzinie szlacheckiej na zamku w Skokówce. Naukę rozpoczął w Krasnymstawie i kontynuował ją w Paryżu, Strasburgu i Padwie, gdzie w 1563 r. został wybrany na rektora uniwersytetu prawników.

Jako rektor dbał o poziom wykładów i warunki życia studentów. Jego zasługi dla uniwersytetu zostały upamiętnione tablicą z herbem Zamoyskich wmurowaną w gmachu uniwersytetu w 1564 r. W Padwie Jan Zamoyski odszedł od kalwinizmu, przechodząc na katolicyzm i stając się gorącym wyznawcą kultu św. Tomasza.

Po powrocie do kraju w 1565 r. został sekretarzem króla Zygmunta Augusta, rozpoczynając karierę polityczną „W służbie czterech monarchów”, i osiągnął najwyższe stanowiska państwowe: podkanclerzego koronnego od 1576 r., kanclerza wielkiego koronnego od 1578 r., hetmana wielkiego koronnego od 1580 r.