Psycholog

Psychologowie szkolni

icoKrystyna Goździewska
Kaja Witkowska

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny:  pokój nr 2, parter, tel. (22) 827-89-49 w. 123

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

  Krystyna Goździewska Kaja Witkowska
Poniedziałek 11.00 – 16.00 8.00 – 12.00
Wtorek 8.00 – 12.00 11.00 – 16.00
Środa 11.00 – 16.00 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 13.00 11.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 12.00 11.00 – 16.00


Trzecia środa miesiąca: spotkania z rodzicami w godz. 16.00 – 17.00.

 

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 1. diagnozę:
  – rozpoznawanie potrzeb uczniów (ankiety skierowane do uczniów i rodziców), w tym  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów
 1. pomoc indywidualną uczniowi:
  – indywidualne spotkania terapeutyczne
  – pomoc młodzieży z różnymi problemami (emocjonalnymi, społecznymi)
  – pomoc uczniom mającym trudności w nauce
  – pomoc uczniom mającym specyficzne trudności w nauce (dysleksja)
  – pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi (w tym osobom przewlekle chorym)
  – pomoc uczniom w rozpoznawaniu swoich mocnych stron
  – wspieranie rozwoju uczniów
  – pomoc uczniom zdolnym (m.in. stypendia motywujące)
 1. zajęcia w klasach:
  – zajęcia adaptacyjno – integracyjne
  – warsztaty z umiejętności radzenia sobie ze stresem
  – zajęcia na temat efektywnego uczenia się
  – zajęcia edukacyjne dotyczące poprawy relacji z otoczeniem (rozwiązywanie konfliktów,  poprawa komunikacji interpersonalnej)
 1. profilaktykę:
  – w ramach programu profilaktycznego „Zdrowy styl życia” przeprowadzane są zajęcia  dotyczące profilaktyki uzależnień od narkotyków, alkoholu, nikotyny, dopalaczy
  – przy współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzane są zajęcia takie jak: „Zachowania ryzykowne”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
 1. doradztwo zawodowe – pomoc uczniom w wyborze zawodu i dalszej nauki
  – zajęcia w klasach
  – spotkania indywidualne (rozmowy doradcze )
  – przeprowadzanie testów w kierunku zainteresowań zawodowych
 1. opiekę socjalną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej:
  – stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna
  – bezpłatne obiady w szkole
 1. podejmowanie działań interwencyjnych, mediacyjnych, negocjacyjnych – w sytuacjach o podłożu wychowawczym pomiędzy:
  – uczniem a uczniem
  – uczniem a nauczycielem
  – nauczycielem a rodzicami
 2. współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1, ul. Złota 9 lok.3, tel. (22) 826 99 86, www.ppp1.waw.pl

Harmonogram dyżurów psychologa z Poradni w roku szkolnym 2019/2020

2016 Copyright Statmedi