Psycholog

Psychologowie szkolni

icoKrystyna Goździewska
Kaja Witkowska

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny:  pokój nr 2, parter, tel. (22) 827-89-49 w. 123

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024

  Krystyna Goździewska Kaja Witkowska
Poniedziałek 11.00 – 16.00 8.00 – 12.00
Wtorek 8.00 – 12.00 11.00 – 16.00
Środa 11.00 – 16.00 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 12.00 11.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 12.00 12.00 – 16.00

Godziny dla ucznia (po wcześniejszym umówieniu się):

Krystyna Goździewska – poniedziałek, godz. 16.00 – 17.00
Kaja Witkowska – czwartek, godz. 16.00 – 17.00

 

Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

1. diagnozę:
– rozpoznawanie potrzeb uczniów (ankiety skierowane do uczniów i rodziców), w tym  diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów
2. pomoc indywidualną uczniowi:
– indywidualne spotkania terapeutyczne
– pomoc młodzieży z różnymi problemami (emocjonalnymi, społecznymi)
– pomoc uczniom mającym trudności w nauce
– pomoc uczniom mającym specyficzne trudności w nauce (dysleksja)
– pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi (w tym osobom przewlekle chorym)
– pomoc uczniom w rozpoznawaniu swoich mocnych stron
– wspieranie rozwoju uczniów
– pomoc uczniom zdolnym (m.in. stypendia motywujące)
3. zajęcia w klasach:
– zajęcia adaptacyjno – integracyjne
– warsztaty z umiejętności radzenia sobie ze stresem
– zajęcia na temat efektywnego uczenia się
– zajęcia edukacyjne dotyczące poprawy relacji z otoczeniem (rozwiązywanie konfliktów,  poprawa komunikacji interpersonalnej)
4. profilaktykę:
– w ramach programu profilaktycznego „Zdrowy styl życia” przeprowadzane są zajęcia  dotyczące profilaktyki uzależnień od narkotyków, alkoholu, nikotyny, dopalaczy
– przy współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzane są zajęcia takie jak: „Zachowania ryzykowne”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
5. doradztwo zawodowe – pomoc uczniom w wyborze zawodu i dalszej nauki:
– zajęcia w klasach
– spotkania indywidualne (rozmowy doradcze )
– przeprowadzanie testów w kierunku zainteresowań zawodowych
6. opiekę socjalną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej:
– stypendia szkolne, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna
– bezpłatne obiady w szkole
7. podejmowanie działań interwencyjnych, mediacyjnych, negocjacyjnych – w sytuacjach o podłożu wychowawczym pomiędzy:
– uczniem a uczniem
– uczniem a nauczycielem
– nauczycielem a rodzicami
8. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1, ul. Złota 9 lok.3, tel. (22) 826 99 86, www.ppp1.waw.pl

 

Nasza szkoła bierze udział w programie „Jesteśmy uważni”

W odpowiedzi na stale rosnącą skalę kryzysów życiowych, w tym psychicznych, tendencji do samookaleczeń i samobójstw wśród młodzieży, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00 -217 Warszawa tel. 22 628-07-12) przygotowało program psychoprofilaktyki kryzysów psychicznych młodzieży „Jesteśmy Uważni” dedykowany szkołom średnim w Warszawie Śródmieściu. Program będzie realizowany przez zatrudnione […]